สถานที่ในเรื่องแหมะเว-เมืองสิด
ฉบับ สะมะแอ วงศ์สะอาดและนายจิ เส็มหมาด และฉบับสมคิด  นวลเปียน

ตำบลคลองทรายขาว

ปะเหลียน จ.ตรัง -  กงหรา จ.พัทลุง

          สมคิด นวลเปียน ให้ข้อมูลไว้ว่า เมืองสิดพื้นเพเดิมเป็นคนปะเหลียน จ.ตรัง อยู่หมู่บ้านหาดเลา ปัจจุบันหมู่บ้านนี้อยู่ในพื้นที่หมู่ 3 และหมู่ 9 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ในสมัยอดีตผู้คนในชุมชนเชิงเขาบรรทัดทางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกจะมีการเดินเท้าเป็นช่องทางไปมาหาสู่ระหว่างกัน “บ้านหาดเลา” ทางภาคตะวันตกของภูเขาตรงกับ “บ้านคลองหวะหลัง” ทางภาคตะวันออก ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ของหมู่ 1 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง จะใช้ช่องทางที่เรียกกันในชุมชนว่า “ช่องนกรำ” เป็นทางไปมาหาสู่ระหว่างกัน ชาวคลองหวะหลังหลายครอบครัวที่บรรพบุรุษอพยพมาจากบ้านหาดเลาข้ามช่องนกรำมาตั้งถิ่นฐาน

นายสมคิด นวลเปียน

ดักฉุดในไร่และที่ตั้งบ้านเภอกาเส็ม

          ท้องที่ของเรื่องเกิดขึ้นที่ในไร่ข้าวไม่ห่างจากบ้านของเภอกาเส็ม พ่อตาของเมืองสิด พ่อของแหมะเวออกไปมากนัก ปัจจุบัน “บ้านกำนัน”  มีฐานะเป็นกลุ่มบ้านย่อยอยู่ในพื้นที่ของบ้านในวัง ปัจจุบันคือ หมู่ที่ 3 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา มีการทำถนนลาดยางตัดผ่านเส้นทางบ้านไร่เหนือ-บ้านชะรัด ถนนเส้นนี้ยังตัดผ่านบ้านในวังบ้านทอน-ตรน บ้านท่าเหนาะ บ้านนาพร้าว บ้านหูเล่ ไปออกบ้านชะรัดด้วย

ช่องนกรำ 

          ช่องนกรำ ถือเป็นสถานที่อีกหนึ่งแหล่งที่ปรากฏในเนื้อเรื่องทั้ง 2 ฉบับ ฉบับสมคิด นวลเปียน คือฉากที่เมืองสิดและแหมะเวหลงอยู่ในป่า ส่วนฉบับสะมะแอ วงศ์สะอาดและนายจิ เส็มหมาด เป็นที่อยู่ของหมวดบุหรงเศรษฐีที่ไปขอแหมะเวมาให้พลายทองผู้เป็นบุตรชาย ในอดีตมีชุมชนริมเชิงเขาบรรทัดมีทางสำหรับติดต่อถึงกัน ทางภาคตะวันตกคือ บ้านหาดเลา และภาคตะวันออกคือ บ้านคลองหวะ ช่องทางดังกล่าวเรียกว่า “ช่องนกรำ” ช่องนี้อยู่ทางบ้านคลองหวะ ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ของหมู่ 1 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง ซึ่งช่องนกรำนี้เป็นช่องที่บรรพบุรุษของชาวคลองหวะหลังหลายครอบครัวอพยพมาจากบ้านหาดเลา

ช่องนกรำ

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลคลองทรายขาว

น้ำตกปากราง 

น้ำตกนกรำ

น้ำตกวังตอ

น้ำตกหนานสูง

จุดชมวิวควนนกเต้น และจุดชมวิวภูรุ่งแจ้ง

เขาลูกล้อน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลคลองทรายขาว

กลุ่มทำน้ำพริกว่าพรือทอนตรน

หมู่ที่ 5 ตำบลคลองทรายขาว
โทร. 09 2709 0151 
Line : 0927090151

 

กลุ่มผลิตน้ำส้มควันไม้บ้านคลองหรั่ง

หมู่ที่ 2 ตำบลคลองทรายขาว
โทร. 09 8875 7284

บ้านขนมนายช่างกูด

หมู่ที่ 2 ตำบลคลองทรายขาว
โทร. 08 1892 7140

กลุ่มขนมแปรรูปชุมชนนกรำ

หมู่ที่ 1 ตำบลคลองทรายขาว
โทร. 09 3634 6626

 

 177 total views,  1 views today